نظرسنجی محصولات عمده شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان


میزان رضایت مندی شما از کیفیت محصول کنجاله سویا را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت مندی شما از کیفیت محصول روغن خام را چگونه ارزیابی می کنید؟

شما بیشتر کدام محصول شرکت را استفاده نمودید

میزان رضایت مندی شما از میزان تامین محصولات نسبت به سایر رقبا چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت مندی شما از تعهد این شرکت در مقابل مشتریان را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت شما از سیستم حمل و نقل شرکت چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت مندی شما از نحوه صدور و ارسال فاکتور را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا محصولات فله شرکت (کنجاله و روغن خام) را به افراد دیگر معرفی خواهید کرد؟

آیا دوباره محصولات مورد نیاز خود را از این شرکت خریداری خواهید کرد؟

میزان رضایت مندی شما از پیگیری نظرات،شکایات و پیشنهادات چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت مندی شما از کیفیت محصول جدید فول فت را چگونه ارزیابی می کنید؟